Loading...
Algemene voorwaarden 2017-11-14T16:16:08+00:00

Algemene Voorwaarden FOTOGRAM

 1. Deze Fotogram Voorwaarden zijn opgesteld door Fotogram. De Fotogram Voorwaarden bestaan uit deze Algemene Voorwaarden, de Algemene Inschrijfvoorwaarden en de  Voorwaarden online bestellen en betalen.
 2. Daar waar in de Fotogram Voorwaarden de term ‘algemene voorwaarden’ wordt gebruikt, wordt daaronder verstaan deze module Algemene Voorwaarden, de Algemene Inschrijfvoorwaarden en de Webwinkel voorwaarden.
 3. De student/consument is iedere natuurlijke persoon die zaken of diensten van Fotogram afneemt of koopt of met wie Fotogram onderhandelt over de tot stand koming van een overeenkomst.
 4. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Fotogram goederen en/of diensten levert aan een student/consument.
 5. De student/consument draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Fotogram aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de student/consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fotogram worden verstrekt. Wanneer de gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn niet tijdig aan Fotogram zijn verstrekt, heeft Fotogram het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die door de vertraging veroorzaakt worden volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven aan de student/consument in rekening te brengen.
 6. Alle informatie die door de student/consument aan Fotogram wordt verstrekt, wordt door Fotogram vertrouwelijk behandeld. De student/consument is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat de door de student/consument verstrekte persoonlijke gegevens door Fotogram beheerd en bewerkt worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 7. Fotogram is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de student/consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door vertraging aan de kant van de student/consument niet langer van Fotogram kan worden verlangd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 8. Fotogram is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting wanneer zij daartoe door overmacht verhinderd is. Wanneer een overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft Fotogram het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dat wat al op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat Fotogram een schadevergoeding verschuldigd is.
 9. Voor de behandeling van vragen of klachten is een klachtenprocedure van toepassing. Op vragen en klachten wordt door Fotogram binnen 10 werkdagen na ontvangst gereageerd.
 10. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Fotogram. Fotogram heeft het recht alle door haar ontwikkelde materialen en de door de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis, ook voor andere doeleinden te gebruiken.
 11. Wanneer één of meer bepalingen in de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in de algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Fotogram en de student/consument zullen op dat moment in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 12. De algemene voorwaarden kunnen altijd door Fotogram gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
 13. Tussen de student en Fotogram komt een studieovereenkomst tot stand met betrekking tot de opleiding waarvoor de student zich heeft ingeschreven, het lesmateriaal en de lesdagen. Wanneer er voor een opleiding specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze te vinden in de opleidingsinformatie. De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. Wanneer de student zich inschrijft voor een opleiding wordt door de student tegelijk de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden geaccepteerd.
 14. Fotogram verwacht dat de student actief aan de opleiding deelneemt. Van Fotogram mag verwacht worden dat de opleiding die zij verzorgt van hoogwaardig niveau is en door gekwalificeerde docenten wordt gegeven. Fotogram heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij ziekte of verhindering van een docent doet Fotogram er alles aan om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen. Wanneer vervanging niet mogelijk is, zal Fotogram de student zo snel mogelijk informeren en de les opnieuw inplannen. Incidentele uitval van een docent of een les geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden.
 15. De studieovereenkomst eindigt automatisch na verloop van de studieduur van de opleiding waarvoor de student zich heeft ingeschreven.
 16. Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor de studiekosten zijn betaald, mag door de student alleen voor persoonlijke studie gebruikt worden en niet aan anderen worden verkocht of afgegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Fotogram samengestelde lesmateriaal (met uitzondering van de boeken die in de normale handel zijn) liggen bij Fotogram. Niets uit dit lesmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder de schriftelijke toestemming van Fotogram.
 17. Fotogram mag in bijzondere omstandigheden studenten weigeren, schorsen en/of verwijderen. Dit geldt in ieder geval voor studenten die fraude plegen en voor studenten die zich agressief, gewelddadig of niet volgens de algemeen aanvaarde normen gedragen. Studenten dienen zich aan de huisregels van Fotogram te houden en de aanwijzingen die door of namens Fotogram gegeven worden op te volgen.
 18. Wanneer Fotogram toerekenbaar tekort schiet en de student/consument daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Fotogram beperkt tot vergoeding van de directe schade. Alleen wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Fotogram geldt het voorgaande niet. De aansprakelijkheid voor letselschade of dood wordt niet uitgesloten of beperkt.
 19. Fotogram is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/adviezen die zij heeft gegeven. Hieronder vallen in ieder geval de informatie/adviezen gegeven door de docent of via studiemateriaal, brochures en de website.
 20. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotogram partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Terug